FISCAL

Gestionamos puntual e eficazmente as declaracións de impostos, buscando alcanzar o máximo aforro nos teus impostos e adaptándonos a cada situación particular ou profesional.

 • Servizos fiscais para traballadores autónomos e persoas físicas.
 • Supervisión dos procesos e trámites fiscais da empresa.
 • Asesoramiento para a empresa de cambios na normativa fiscal vigente e sobre todas as novidades tributarias.
 • Asesoramiento en inspeccións tributarias: asistencia, defensa, contestación a requerimientos, liquidaciones e recursos en todos os Impostos dentro do ámbito de actuación da empresa ante calquera organismo.
 • Elaboración das declaracións trimestrales, mensuales e anuais do Imposto sobre o Valor Engadido (IVA), elaboración de Retenciones no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) por retribuciones: a profesionais; por arrendamento de bens inmuebles urbanos, por rendementos de capital mobiliario (Mod. 130,131).
 • Etc.

 

LABORAL

Orientámosche, aconsellamos e gestionamos respecto diso dos asuntos relacionados cos teus traballadores: nóminas, incorporaciones, despedimentos, e calquera cuestión relacionada que se poida suscitar

 • Tramitación de altas e baixas e variacións de traballadores na Seguridade Social, elaboración de recibos de salario e finiquitos extintivos da relación laboral
 • Información sobre a confección de boletines de cotización e liquidación de Seguros Sociais, análises de contratos de traballo, prórrogas e renovaciones, estudando as distintas modalidades e posibles subvencións e bonificaciones.
 • Preaviso con suficiente antelación do vencimiento dos contratos.
 • Elaboración de nóminas e a súa envío telemático.
 • Etc.

CONTABLE

Asesorámosche en materia de contabilidad, de forma que poidas controlar os teus gastos, movementos e rendemento empresarial; así como dispoñer da túa información contable en estado óptimo.
 • Servizos de auditoría contable: Análise, estudos e interpretacións do resultado da empresa, para tómaa de decisións oportunas para obter o máximo rendemento do negocio e conseguir o máximo aforro fiscal.
 • Obtención e emisión dos estados contables (Balances de Situación, de Sumas e Saldos, Contas de Perdas e Ganancias, Libros Maiores e Diarios, Etc.). Obtención dos informes contables de cada exercicio para proceder ao seu legalización no Rexistro Mercantil.
 • Etc.

 

xURÍDICO

Buscamos a mellor forma xurídica para ti, axudámosche coa constitución ou disolución dunha sociedade, colaboramos contigo para redacción de contratos de todo tipo, e asesorámosche para previr problemas e situacións negativas.

 • Asesoramiento na creación de empresas. Solicitude de denominación e posterior inscripción no Rexistro Mercantil, escritura de constitución, estatutos e poderes ante notario. Obtención do Código de Identificación Fiscal, alta en censos e Actividades Económicas en Facenda, libro de visitas, comunicación de Apertura de Centro de traballo, solicitude de licenza ao concello, inscripción da empresa na Seguridade Social, alta como autónomo e si é o caso, alta dos traballadores.
 • Asesoramiento en estratexia empresarial (planificación estratéxica, viabilidad, planificación de investimentos, etc.), en implantación de sistemas de xestión e en comercialización de produtos, valoración de bens de empresa e grupos.
 • Etc.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES

LAGESTORIA nace para dar unha resposta profesional e integral ás necesidades de xestión do Patrimonio Inmobiliario.

O obxectivo principal de LAGESTORIA é dar un servizo que garanta a máxima rentabilidad do patrimonio inmobiliario gestionado, reducindo os custos soportados polos propietarios, optimizando recursos, controlando a morosidad, e anticipándose a posible incidencias mediante controis periódicos dos inmuebles.

LAGESTORIA está comprometida co aforro energético, o medio ambiente e o desenvolvemento sostenible, e para ese efecto, pon a disposición dos seus clientes os últimos avances tecnolóxicos desenvolvidos para o seu implementación.


 

AVOGADOS

Unha das máximas de LAGESTORIA é o cumprimento estrito do Código Deontológico e os seus principios fundamentais. Os nosos avogados son independentes e estritos cumpridores das normas de honor e dignidade que rexen o marco xurídico. O segredo profesional representa un dos activos máis coidados, sendo a confidencia e a confianza esenciais características das relacións do avogado cos seus clientes, colegas e Tribunais.